Menü

Evcil Hayvanların Çocukların Empatik Becerileri Üzerine Etkisi (Araştırma Projesi)

8 Mart 2017 - Makaleler
Evcil Hayvanların Çocukların Empatik Becerileri Üzerine Etkisi (Araştırma Projesi)

İnsan ilişkilerinde bireyin karşısındakini anlama yeteneği olarak tanımlanabilecek olan empati, ilişkilerin niteliğini belirleyen  önemli bir özelliktir. (Hortaçsu, 2003; Kaya ve Siyez, 2010; Köksal Akyol, 1997). Günümüzde empatinin en çok kabul gören tanımlarından birinin Rogers tarafından yapılan tanım olduğu görülmektedir. Rogers’a göre, empati; “bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısı ile bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi” sürecidir. (Dökmen, 1988).

 

Empatik eğilimlerdeki artış özellikle okul çağı çocuklarında daha hissedilebilir şekilde görülebilmektedir. Okul çağına geldiğinde çocuğun ilişkileri farklılaşmakta, çocuğun ailesinin yanı sıra artık arkadaşları ve öğretmenleride bu iletişim çemberine katılmaktadır. Sosyal ilişkilerde empatik becerisi yüksek olan çocuk kendisini karşısındakinin yerine koyarak olaylara daha farklı yaklaşabilmekte ve iletişim sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözümleyebildiği gözlenmektadir. İnanç ve arkadaşları (2005) empatik becerisi düşük olan çocukların arkadaşlarını, öğretmenlerini ve ailesini anlamada güçlüklerle karşılaşmasının daha  olası olduğunu belirtmişlerdir. Bu da çocuğun çevresi tarafından dışlanmasına yol açabilmektedir. Yavuzer (2004)’e göre de çocuğun olaylara başka birinin görüş açısıyla bakabilmesi; başka bir insanın tutum, duygu ve güdülenimlerine ilişkin anlayışına dayanarak kendi davranışlarını düzenleyip, çevresine uyum sağlamasına fırsat verir. Bu nedenle çocukların empatik eğilimlerin olumlu yönde gelişimin desteklenmesi gerekmekte olup empatik eğilimlerin üzerinde etkili olabilecek faktörlerinde belirlenmesi gerekmektedir. (Yavuzer, 2004).

 

Çocukların  evde evcil hayvan beslemeleri de empatik eğilimlerin üzerinde etkili bir faktör olarak görülmektedir. Kedi köpek gibi evcil hayvanların beslendiği evlerdeki çocukların Empatik Eğilimleri (bilişsel ve duygusal rol alma becerileri), evcil hayvan beslenmeyen evlerdeki çocukların Empatik Eğilimlerine oranla daha yüksek bulunmuştur. (Dökmen, 1988).

 

Çocuklar için  hayvan sevgisi çok önemlidir. Hayvanlar insanlar gibi konuşamaz ancak bazen insanlardan daha iyi bir dinleyici olabilir ve hissettiklerini beden diliyle anlatabilirler. Hayvan sevgisinin çocuğun ruhsal gelişimi ve hayal dünyasındaki etkileri ömür boyu yaşama olumlu etkiler yapmaktadır. Özellikle evinde kedi, köpek vb. hayvan besleyen ailelerin çocuklarının paylaşımcı, problem çözümleyici ve diğer insanlara karşı ilgili oldukları gözlenmiştir. (Edenburg 2002).

 

Hayvan sevgisi ile büyüyen çocuklar;

 

Çocukların empatik eğilimleri ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında;  hayvan besleyen çocukların sosyal duyarlılık, sosyal etkileşim ve empatik eğilimlerinin, hayvan beslemeyen gruba oranla  daha yüksek olduğunu, dolayısıyla daha sağlıklı ilişkilere sahip olduklarını ortaya koymuşlardır. Ayrıca çocukların hayvanla olan ilişkilerini değerlendirme biçimlerinin çocuklarda saldırganlık puanlarında  anlamlı düzeyde düşüş görülmüştür. (Poresky and Hendrix; 1989,   Toeplitz et al. 1995  Ateş, 2006).

 

Araştırmanın evrenini tüm ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. İlköğretim Okulu’nun üçüncü, dördüncü, ve beşinci sınıflarına devam eden 72 kız, 67 erkek toplam 139 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Çocukların %33.1’i  üçüncü sınıfa, %33.1’i dördüncü sınıfa ve %33.8’i beşinci sınıfa devam etmektedir. Toplam 139 çocuktan %54,7’si evlerinde evcil hayvan besliyor, %45.3’ü hiç evcil hayvan beslememiştir.

 

            Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve KA-Sİ Empatik Eğilim Ölçeği kullanılmıştır.

 

Kişisel Bilgi Formu:Çocuklarlar hakkında bilgi toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından düzenlenmiş olup çocuğun cinsiyetine, yaşına, sınıf düzeyine, herhengi bir hayvan besleyip beslemediğine ilişkin bilgileri içermektedir.

 

KA-Si Empatik Eğilim Ölçeği-ÇocukFormu :Kaya ve Siyez (2010) tarafından geliştirilen ölçeğin çocuk formu 13 maddeden oluşmaktadır. 3-5 sınıflarlardaki öğrenciler bu ölçek kapsamındadır. Ölçeğin 7 maddesi duygusal empatiyi, 6 maddeyi bilişsel empatiyi ölçmektedir ve 4’lü likert türü bir ölçektir. Yüksek puan yüksek empatik eğilimi göstermektedir. Ölçek duygusal ve bilişsel empati alt puanları ve genel empatik eğilim puanlarından oluşmaktadır.

 

Uygulamadan önce çocuklara, bu çalışmanın bilimsel bir araştırma için yapıldığı, verecekleri cevapların gizli kalacağı, içten ve samimi olmalarının, doğru bilgi vermelerinin ileride kendilerine yardımcı olabilecek sonuçlara ulaşılması için önemli olduğu açıklanmıştır. Uygulama için bir zaman kısıtlaması yapılmamıştır. Veriler 2016-2017 eğitim yılının Aralık ayı içinde toplanmıştır.

 

Çalışmada, çocukların evcil hayvan beslemeleri ile empatik eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemek için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.

 

Evcil hayvan besleme durumunun cinsiyet, sınıf değişkenlerine göre çocukların   Empatik Eğilimleri arasında  farklılık yaratıp yaratmadığını saptayabilmek  için veriler normal dağılım gösterme durumuna göre “Parametrik ve Non-Parametrik Test” yöntemleri ile değerlendirilmiştir.

 

Çocukların Evcil hayvan besleme durumunun cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre Empatik Eğilimlerinde farklılığa neden olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmanın bulguları tablolar halinde sunulmuştur.

 

Tablo 1. Çocuğun Cinsiyetine Göre KA-Sİ Empati E.Ö. Çocuk Formu’nun Toplam           Empati Eğilim Puanı ve alt boyutlarına ilişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları

 

Cinsiyet n Mean Rank Sum of Ranks M-Whitney U p
Duygusal Duyarlık Erkek 67 57,68 3864,50 1586,500 ,000
Kız 72 81,47 5865,50
Bilişsel Duyarlık Erkek 67 57,16 3829,50 1551,500 ,000
Kız 72 81,95 5900,50
KA-Sİ Empati E.Ö.Ö Erkek 67 55,40 3711,50 1433,500 ,000
Kız 72 83,59 6018,50

 

 

 

 

 

Tablo 2. Çocuğun okuduğu sınıfa göre KA-Sİ EEÖ Çocuk Formu’nun Toplam Empati E.Ö. puanı ve alt boyutlarına ilişkin puan ortalamaları ve varyans analizi sonuçları

 

Okuduğu sınıf N Ortalama Std.

Sapma

Std. Hata
Duygusal duyarlık 3.Sınıf 46 23,00 3,859 ,569
4.Sınıf 46 21,74 3,826 ,564
5.Sınıf 47 22,55 3,463 ,505
Toplam 139 22,43 3,728 ,316
3.Sınıf 46 19,17 3,659 ,540
Bilişsel duyarlık 4.Sınıf 46 20,22 2,724 ,402
5.Sınıf 47 20,57 2,644 ,386
Toplam 139 19,99 3,077 ,261
KA-Sİ Empati E.Ö.Ö 3.Sınıf 46 42,17 6,597 ,973
4.Sınıf 46 41,96 5,739 ,846
5.Sınıf 47 43,13 5,302 ,773
Toplam 139 42,42 5,879 ,499

 

Kareler

Toplamı

sd Kareler Ortalaması F p
Duygusal duyarlık Gruplararası 37,614 2 18,807 1,360 ,260
Guruplariçi 1880,487 136 13,827
Toplam 1918,101 138
Gruplararası 49,069 2 24,534 2,653 ,074
Bilişsel duyarlık Guruplariçi 1257,924 136 9,249
Toplam 1306,993 138
Gruplararası 36,201 2 18,101 ,520 ,596
KA-Sİ Empati E.Ö.Ö Guruplariçi 4733,756 136 34,807
Toplam 4769,957 138

 

 

Tablo 3.Evcil hayvan besleme durumuna göre KA-Sİ Empati E.Ö. Çocuk Formu’nun Toplam Empati Eğilim Puanı ve alt boyutlarına ilişkin Puan Ortalamaları, Standart Sapması ve t-Testi Analiz Sonuçları

Evcil hayvan

Besliyor mu?

n S Sd t p
Duygusal Duyarlık Evet 56 23,29 3,356 137 2,251 ,026
Hayır 83 21,86 3,873
Bilişsel Duyarlık Evet 56 20,21 2,909 137 ,696 ,488
Hayır 83 19,84 3,195
KA-Sİ Empati E.Ö.Ö Evet 56 43,50 5,166 137 1,786 ,076
Hayır 83 41,70 6,241

 

 

Çocuk sorumlu olduğu veya sahip olduğu hayvanı gözlemleyerek ihtiyaçlarını karşılarken, onun da temel ihtiyaçlara sahip olduğunu ve hiç bir zaman aksatılmaması gereken bir görev olduğunu fark eder. Böylece yeri gelince çok yakın bir oyun arkadaşı olan bu hayvanın değerini çok daha iyi anlayacaktır. Çocuklar hayvanlarla mutluklarını ve üzüntülerini paylaşabilirler onlara bağlanır, onunla bütünleşir ve sevgiyi öğrenirler. Çocuklar etraflarındaki insanlarla kuracakları sosyal ilişkilerin denemelerini evcil hayvanla yapabilmektedir Hayvan sevgisi, çocuğun empatik eğilimlerini yükselterek, çevresindekilerle olan iletişimini güçlendirebilirler. Empatik eğilimler gelişen çocukların çevresel duyarlılıkları artmaktadır. Özellikle evlerinde kedi ve köpek besleyen ailelerin çocuklarının karşısındaki insanın ilgi ve ihtiyaçlarını anlayan ve önemseyen , empatik eğilimleri daha yüksek çocuklar olması  beklenmektedir.

 

Elde edilen verilerden şu sonuçlara varılmıştır:

 

 

 

Araştırmanın sonuçlarına göre şu önerilerde bulunulabilir:

 

 

Kaynaklar:

 

Ateş, N. (2005). Hayvan Besleyen Ve Beslemeyen Çocuklarin Saldirganlik Eğilimlerinin İncelenmesi. Yükseklisans tezi(Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Başar, F. (1994). Çocuk ve hayvan sevgisi. 9. Ya- Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Ankara.

Dökmen, Ü. (1994). İletişim çatışmaları ve empati.Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Hortaçsu, N. (2003). Çocuklukta ilişkiler, Ana baba, kardeş ve arkadaşlar. 1. Baskı., İmge Kitabevi, 352 s., Ankara.

İç, O. (2003). Hayvan beslerken nelere dikkat etmeliyiz.Çoluk Çocuk Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 8;18-19.

İnanç, B.Y., Bilgin, M. &KılıçAtıcı, M. (2005). Gelişim psikolojisi çocuk ve ergen gelişimi. Nobel Kitabevi, Adana.

Kaya, A. &Siyez, D.M. (2010). KA-SI çocuk ve ergenler için empatik eğilim ölçeği: geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 25 (156), 110-125.

Köksal, A. (1997). Müzik eğitimi alan ve almayan ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeylerinin incelenmesi. Doktoratezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yavuzer, H. (2004). Eğitim ve gelişim özellikleriyle okul çağı çocuğu. Remzi Kitabevi. İstanbul.

 

Proje öğrencisi; Deniz Körükçü (11a)

Proje Danışmanı; Muhammet EROĞLU (Okul Rehber Öğretmeni)

Denizli Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi Rehber Öğretmen